Umowa o pracę po niemiecku

Niemiecki Sąd Apelacyjny Pracy w Moguncji uznał w wyroku z 2 lutego 2012 roku (11 Sa 569/11), iż umowa o pracę w języku niemieckim, podpisana przez pracownika nie znającego języka niemieckiego jest dla niego wiążąca. To orzeczenie dotyczyło następującego stanu faktycznego. Obywatel Portugalii negocjował umowę o pracę z pracodawcą w swoim ojczystym języku.

Czytaj więcej...

Zasiłek dla bezrobotnego pracownika przygranicznego

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku z dnia z 11 kwietnia 2013 roku (sygn. C-443/11) uznał, iż całkowicie bezrobotny pracownik przygraniczny może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych wyłącznie w państwie swojego miejsca zamieszkania, nie zaś w państwie, którym był zatrudniony.

Czytaj więcej...

Bez faktury

Sąd Apelacyjny w Szlezwiku uznał w wyroku z dnia 21.12.2012 roku (sygn. akt OLG Schleswig, – 1 U 105/11), iż w przypadku wykonywania umowy o dzieło na czarno, czyli bez faktury, nie przysługują zamawiającemu prawa wynikające z rękojmi.

Czytaj więcej...

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 lutego 2012 roku (sygn. akt III PZP 5/11) stwierdził, iż oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia, powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Czytaj więcej...

Kindergeld (świadczenie na dziecko) dla polskich pracowników sezonowych i delegowanych

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu uznał w wyroku z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie obywateli polskich przeciwko niemieckiej Agentur für Arbeit (C‑611/10 i C‑612/10), iż prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie temu, aby nieposiadające właściwości na podstawie europejskich przepisów o ubezpieczeniu socjalnym Niemcy przyznały świadczenia na dziecko w oparciu o swoje prawo krajowe na rzecz pracownika migrującego wykonującego pracę tymczasową lub sezonową, jeśli podlegał on obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Dotyczy to nawet w przypadku, gdy zostałoby ustalone, iż skorzystanie ze swobody przepływu przez pracownika nie spowodowało dla niego żadnej niekorzyści pod względem prawnym, ponieważ zachował prawo do świadczeń rodzinnych o tym samym charakterze w Polsce oraz po drugie, że ani pracownik, ani dziecko, w odniesieniu, do którego zwrócono się o przyznanie świadczenia, nie mają miejsca zwykłego pobytu w Niemczech, gdzie praca była wykonywana.

Czytaj więcej...

Zakaz stosowania środków dyscyplinarnych wobec strajkującego nauczyciela

Sąd administracyjny w Dusseldorfie uznał w wyroku z dnia 15 grudnia 2010 roku (sygn. akt 31 K 3904/10.0), iż niedopuszczalne jest ukaranie grzywną nauczyciela – urzędnika służby cywilnej - za jego udział w strajku. Znaczna cześć nauczycieli w Niemczech jest urzędnikami służby cywilnej (Beamter) poszczególnych krajów związkowych. Nauczyciele, jako urzędnicy nie mogą strajkować (Streikverbot). Zakaz udziału w strajku należy bowiem do uznanych zasad stanu urzędniczego, który jest chroniony przez art. 33 ust. 5 niemieckiej konstytucji. Udział w strajku nauczyciela stanowi z tego względu przewinienie dyscyplinarne.

Czytaj więcej...

Odpowiedzialność posiadacza konta na ebay

Niemiecki Sąd Najwyższy BGH uznał w wyroku z dnia 11 maja 2011 roku (sygn. akt VIII ZR 289/09), iż zasady reprezentacji przez pełnomocnika obowiązują także w czynnościach prawnych dokonywanych w internecie. Dotyczy to sytuacji, gdy poprzez nieuprawnione podszywanie się pod posiadacza konta, uzyskuje się u drugiej strony wrażenie, iż dokonała ona czynności prawnej z posiadaczem konta.

Czytaj więcej...

Sprzeczność postanowień wzorca umowy z obowiązującym prawem

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 stycznia 2011 roku (sygn. akt III CZP 119/10) uznał postanowienie wzorca umowy, sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy, nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.). Orzeczenie zapadło na kanwie postanowienia wzorca umowy przewidującego karę umowną na wypadek niezapłacenia czesnego w terminie, a więc na wypadek niewykonania zobowiązania pieniężnego. Takie postanowienie jest sprzeczne z art. 483 § 1 k.c., który ogranicza możliwość zastrzegania kary umownej wyłącznie do zobowiązań niepieniężnych. Ta sprzeczność skutkuje zgodnie z art. 58 k.c. nieważnością stosownego postanowienia umowy.

Czytaj więcej...