Odpowiedzialność posiadacza konta na ebay

Niemiecki Sąd Najwyższy BGH uznał w wyroku z dnia 11 maja 2011 roku (sygn. akt VIII ZR 289/09), iż zasady reprezentacji przez pełnomocnika obowiązują także w czynnościach prawnych dokonywanych w internecie. Dotyczy to sytuacji, gdy poprzez nieuprawnione podszywanie się pod posiadacza konta, uzyskuje się u drugiej strony wrażenie, iż dokonała ona czynności prawnej z posiadaczem konta.

 

W orzeczeniu dotyczącym umowy sprzedaży wyposażenia lokalu gastronomicznego, wskazano, iż oświadczenia woli składane w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, wiążą tę osobę tylko w przypadku gdy były one złożone w ramach udzielonego pełnomocnictwa lub zostały one potwierdzone albo gdy obowiązują zasady pełnomocnictwa prawdopodobnego lub rzekomo tolerowanego (Duldungs- i Anscheinsvollmacht). Tych reguł nie wyłącza, nawet niedbalstwo posiadacza konta skutkujące tym, iż nieuprawnione osoby trzeciej uzyskują hasła dostępu do konta i z niego korzystają.


Zgodnie ze stanowiskiem BGH działanie nieuprawnionej osoby trzeciej, nie może być przypisane posiadaczowi konta na podstawie postanowienia ogólnych warunków umów przygotowanych przez eBay stanowiącego, iż posiadacz konta jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane z jego konta. Te ogólne warunki umów dotyczą bowiem relacji pomiędzy eBay a posiadaczem konta, nie zaś pomiędzy kupującym a sprzedającym na eBay.