Zakaz stosowania środków dyscyplinarnych wobec strajkującego nauczyciela

Sąd administracyjny w Dusseldorfie uznał w wyroku z dnia 15 grudnia 2010 roku (sygn. akt 31 K 3904/10.0), iż niedopuszczalne jest ukaranie grzywną nauczyciela – urzędnika służby cywilnej - za jego udział w strajku. Znaczna cześć nauczycieli w Niemczech jest urzędnikami służby cywilnej (Beamter) poszczególnych krajów związkowych. Nauczyciele, jako urzędnicy nie mogą strajkować (Streikverbot). Zakaz udziału w strajku należy bowiem do uznanych zasad stanu urzędniczego, który jest chroniony przez art. 33 ust. 5 niemieckiej konstytucji. Udział w strajku nauczyciela stanowi z tego względu przewinienie dyscyplinarne.

 

Takie stanowisko przyjął też Sąd administracyjny w Dusseldorfie. Jednakże sąd ten uznał, iż niedopuszczalne jest zastosowanie środka dyscyplinarnego wobec nauczyciela, gdyż prowadzi to do naruszenia art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczącego wolności tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich. Dla potwierdzenia swojego stanowiska sąd powołał się na najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Trybunał ten uznaje, iż państwo członkowskie narusza Konwencję gdy nakłada na urzędnika sankcje za sam udział w strajku. Nie zachodzi bowiem możliwość ograniczenia tego prawa ze względu na przesłanki określone w Konwencji (wyroki ETPCz, Karacay v. Turcja z 27.03.2007, nr 6615/03, Kaya i Seyhan v Turcja z 15.09.2009, nr 33322/07). Sam nauczyciel nie jest także urzędnikiem administracji państwowej w rozumieniu Konwencji (wyrok ETPCz, Pellegrin v. Francja, 9.12.1999, nr 28541/95).


Na podstawie tych wyroków Sąd administracyjny w Dusseldorfie uznał, iż chociaż wszczęcie postępowania dyscyplinarnego było i jest dopuszczalne, to jednak postępowanie musi zostać umorzone, gdyż inaczej dojdzie do naruszenia Konwencji. W uzasadnieniu orzeczeniu sąd wskazał jednakże, iż sam udział w strajku może mieć dla nauczyciela urzędnika konsekwencje np. w postaci utraty poborów. W opinii sądu mogą zaś w przypadku nieproporcjonalności strajku być nawet zastosowane środki dyscyplinarne wobec nauczyciela urzędnika.